بیمه

تحقیق بررسي نحوه بيمه باغات

تحقیق بررسي نحوه بيمه باغات

تحقیق-بررسي-نحوه-بيمه-باغات

چكيده:
با توجه به نقش و اهميت بيمه در فعاليتهاي توليدي و تجاري و توجه سرمايه گذاران به آن و عدم آشنايي و آگاهي اغلب كشاورزان و باغداران نسبت بيمه محصولات كشاورزي و باغي، نحوه بيمه باغات در سال زراعي 81-80 مورد ارزيابي قرار گرفته است.
اطلاعات و آمار مورد نياز براي اين مطالعه از صندوق بيمه محصولات كشاورزي و سازمان جهاد كشاورزي گرفته شده است. در اين مطالعه به ارزيابي مختصر بعضي از فرم هاي بيمه نامه پرداخته شده و همچنين محاسبات درصد خسارت و غرامت پرداختي مورد بررسي قرار گرفته است.
در سال زراعي 81-80، سطح زير كشت باغات سيب، انگور و بادام (در حال حاضر فقط همين 3 نوع باغ تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند) بصورت كشت آبي، 5918 هكتار مي باشد.
سطح بيمه شده اين باغات در اين سال زراعي، 401 هكتار است. يعني 78/6 درصد باغات بيمه شده اند. نتايج حاصله، بيانگر عدم استقبال از بيمه، نزد باغداران منطقه شهرستان مشهد مي باشد. اين عدم استقبال را مي توان متاثر از عوامل متعددي از قبيل: محدود بودن محصولات تحت پوشش (سيب، انگور، بادام)، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتي كه بصورت چند كشتي هستند، تحت پوشش قرار نگرفتن باغاتي كه بصورت حصار يا حاشيه و يا پراكنده هستند، و همچنين عدم آگاهي بسياري از باغداران از بيمه و مزيتهاي آن و … دانست.

فهرست مطالب:
چكيده   
مقدمه   
اهداف   
پيشينه نگاشته ها  
روش تحقيق   
وضع توليد ميوه در كشور   
تعاريف و شرايط عمومي بيمه باغات   
نحوه بيمه باغات   
محاسبه درصد خسارت (افت كمي- افت كيفي) محصول باغ   
محاسبه درصد نهايي خسارت محصول   
غرامت قابل پرداخت   
نتايج   
پيشنهادات   
ضمائم   
منابع   

دانلود فایل

دانلود فایل تحقیق بررسي نحوه بيمه باغات

باغ میوه,بیمه,اداره بیمه ,بیمه اموال,خسارت باغ میوه,تحقیق در مورد بیمه باغ ها,قوانین بیمه باغات,بیمه مزارع و باغ های,پروژه درباره بیمه کشاورزی,انواع بیمه کشاورزی,قوانین بیمه های کشاورزی,بیمه باغداران,نحوه بیمه باغ,نحوه بیمه باغداران

تحقیق بررسي نحوه بيمه باغات